Deprecated: Required parameter $form follows optional parameter $notices in /home/estimia/public_html/estimia.pl/wp-content/plugins/caldera-forms/classes/render/notices.php on line 40

Zamów wycenę

Procedura wyceny

Nasza procedura realizacji typowej wyceny składa się z kilku podstawowych etapów, których efektem końcowym jest przekazanie gotowego operatu szacunkowego:

1) Podpisanie umowy – jest to umowa o wykonanie operatu szacunkowego, która precyzuje przedmiot wyceny, cel na jaki jest sporządzana, termin jej realizacji oraz warunki płatności. W trakcie podpisywania umowy pobieramy zaliczkę na poczet wynagrodzenia za operat szacunkowy,

2) Przekazanie dokumentów dotyczących nieruchomości – w zależności od celu wyceny oraz rodzaju nieruchomości potrzebujemy od naszych Klientów kilku podstawowych dokumentów opisujących nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów). W przypadku, gdy Klient nie dysponuje wszystkimi niezbędnymi dokumentami, w jego imieniu pozyskujemy je z odpowiednich urzędów (za dodatkowym wynagrodzeniem),

3) Oględziny nieruchomości – w trakcie oględzin nieruchomości sporządzamy dokumentację fotograficzną stanowiącą integralną część operatu szacunkowego. Ponadto analizujemy dokładnie stan nieruchomości (stan zagospodarowania, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej), jak również stan jej najbliższego otoczenia. Weryfikujemy również czy opis nieruchomości podany w dokumentach urzędowych jest zgodny ze stanem faktycznym,

4) Analiza dokumentów do wyceny – analizie podlegają wszystkie zgromadzone dokumenty dotyczące wycenianej nieruchomości. Na podstawie odpisu z księgi wieczystej ustalamy stan prawny nieruchomości. Wypis z rejestru gruntów i budynków służy nam do jej prawidłowej identyfikacji, dokładnego określenia położenia czy ustalenia rodzaju użytku gruntowego. Z kolei miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pozwala nam określić przeznaczenie nieruchomości. Inne dokumenty pozwalają nam określić ewentualne ograniczenia dotyczące nieruchomości lub dokładniej opisać jej stan,

5) Analiza rynku nieruchomości – jest to kluczowy element prawidłowego określenia wartości nieruchomości. Wybór rynku lokalnego właściwego dla wycenianej nieruchomości opiera się o rodzaj przedmiotu wyceny, cel wyceny oraz dostępne dane rynkowe. Analizie poddane zostają ceny transakcyjne (lub stawki czynszowe) nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. To umożliwia określenie preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości, wpływu poszczególnych cech na wartość nieruchomości oraz ustalenie dynamiki cen na danym rynku. Na końcu określona zostaje relacja między popytem a podażą, przeciętna płynność na rynku oraz trend czasowy,

6) Szacowanie nieruchomości – w tym etapie następuje określenie podejścia, metody i techniki wyceny właściwych dla przedmiotu oraz celu wyceny. W oparciu o zgromadzone dane dokonywane są obliczenia prowadzące do określenia wartości,

7) Sporządzenie operatu szacunkowego – w tym dokumencie rzeczoznawca majątkowy opisuje szczegółowo wszystkie przeprowadzone czynności prowadzące do określenia wartości nieruchomości. Finalnie operat zostaje przekazany Klientowi i dokonane zostaje ostateczne rozliczenie umowy. W przypadku gdy treść dokumentu budzi pytania Klienta lub jego innych odbiorców, służymy wszelką pomocą i wyjaśnieniami,

Warto też dodać, że w niektórych przypadkach proces wyceny może być nieco inny. Przykładowo, może nastąpić potrzeba dodatkowych oględzin bądź zaangażowania dodatkowego eksperta, który wesprze nas na etapie określenia stanu nieruchomości. Tego typu kwestie są zawsze wcześniej ustalane z Klientem, tak aby obie strony miały jasność co do tego jaka będzie procedura wyceny w danym przypadku.

ESTIMIA Wycena nieruchomości Warszawa

design: estinet.pl